logo banner pasycudnosti
Obch. podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

V internetovém obchodě www.pasycunosti.cz platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky (dále též „VOP“), které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www. pasycudnosti.cz, Jakub Kučera, IČO 72598948, se sídlem Panenská 29, 466 01 Jablonec nad Nisou a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.  Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, vše ve znění novel.

I. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající. Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uživatel – každá osoba, která navštíví internetové stránky obchodu www.pasycudnosti.cz .  Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek.

II. Zpracování osobních údajů a jejich využití

 

Přístup na stránky www.pasycudnosti.cz   může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatelů. V takovém případě bude Prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytnuté osobní údaje může Prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány  osobou , jejíž údaje jsou uvedeny v čl. I. těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy,) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese  Info@bondagecastel.com nebo na výše uvedené poštovní adrese.

 

III. Informace o smlouvě a obchodních podmínkách

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než Kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka Zpět, kterým se Kupující vrátí do předešlých kroků. Pokud s podobou objednávky Kupující souhlasí, tlačítkem [ Odeslat objednávku ] bude objednávka s konečnou platností odeslána do zpracování. Toto odeslání je závazné. Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail s akceptací objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávaného či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

IV. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách www.pasycudnosti.cz   jsou uváděny jako konečné, včetně DPH a všech dalších poplatků, které musí kupující spotřebitel pro odebrání zboží zaplatit. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy a druhu zboží), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

V. Dodací lhůta

 

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku III. těchto VOP, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany Prodávajícího. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Konkrétní termíny dodání zboží jsou stanoveny v katalogu zboží u každého výrobku a do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude Prodávající Kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí Prodávající vyžádat odsouhlasení Kupujícího, Pokud Kupující se změnou nesouhlasí, má právo do smlouvy odstoupit.

 

IV. Výběr zboží, objednávka expedice

Poté, co si Kupující vybere požadovaný druh a množství nabízeného zboží, (kontrola množství vybraného zboží je možná v rubrice „Košík“, v rubrice „Pokladna“ zjistí celkovou částku, resp. kupní cenu vybraného zboží), je nutné také zvolit způsob platby a doručení :

Možné způsoby platby

a) platební kartou on-line zajištěný  Pay Pal (Visa, EC/MC, Maestro) - 0,-Kč
b) dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží)  dle ceníku ČP
c) převodem z účtu na účet oproti zálohové faktuře - 0,-Kč

Možné způsoby dodání

a) Doprava   společností PPL

b)Poštovní balík ČP

Kurýrní dopravce, společnost PPL fungující na území ČR a SR Vám doručí balíček přímo do vlastních rukou. Dodání zboží je ve dnech pondělí až pátek od 8:00 do 17:00 hodin. Dopravce Vám diskrétně doručí zboží přímo na Vámi uvedenou adresu, pokud Vás na ní nezastihne, telefonicky Vás bude kontaktovat a dohodne se s Vámi na pro Vás přijatelném čase a místě převzetí zásilky.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura je pak přiložena v označeném balíku.

 

V. Reklamační řád

1.      Záruku na prodávané zboží Prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů, tj. 24 měsíců. Vyskytne li se u zboží závada v záruční době, má právo zákazník vadu reklamovat a to bez zbytečného odkladu přímo u provozovatele obchodu. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a případně se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Zákazník má právo na reklamační proces, který se řídí reklamačními podmínkami. Pokud bude vada uznána jako opodstatněná, bude zákazníkovi nabídnuta sleva, pokud nebude snížena funkčnost výrobku. Zákazník má též právo po uplynutí doby stanovené pro reklamační řízení požadovat vrácení celé kupní ceny nebo výměnu za stejné, nebo jiné zboží ve stejné cenové relaci.

2.      Zboží prodávané na www.Bondagecastel.com  je svou povahou náročné na hygienické zacházení. Zákazník je povinen užívat zboží pouze k účelu, ke kterému je zboží určeno. Neodborná manipulace, neodborné zásahy, nebo nedostatečná hygienická péče o výrobek ruší nebo podstatně snižují nárok na reklamaci

3.      Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou.

4.      Reklamace musí být vyřízena včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů od uplatnění reklamace. Výjimku tvoří pouze fakt, pokud bude zboží zasláno na odborné posouzení výrobci či jinému odbornému subjektu. V tomto případě je povinnost ze strany prodávajícího informovat o těchto skutečnostech kupujícího a posouvá se zde doba na vyřízení reklamace na dobu nezbytně nutnou k vyřízení reklamace.

5.      Reklamaci může zákazník uplatnit písemně či e- mailem. Zboží zakoupené na těchto stránkách zákazník prokáže platným dokladem o zaplacení, který obdrží v zásilce se zbožím.

6.      Pokud bude reklamace uplatněna a zákazník získá právo na odstranění vady či slevu z ceny původní, je tímto zákazník vázán a nemůže již volbu uplatněného práva měnit. Pokud se nedohodne s reklamačním oddělením jinak.

VI. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Upozorňujeme, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že Kupující doručí Prodávajícímu do konce 14denní lhůty oznámení o odstoupení, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem na info@bondagecastel.com nebo na adresu uvedenou v č.I. s uvedením čísla objednávky a s údaji uvedenými v Pokynech k odstoupení. Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny doporučujeme kupujícímu zboží vrátit bez zbytečného odkladu po odeslání oznámení o odstoupení  na adresu uvedenou  v čl. I.  těchto VOP. V případě, že Kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, v původním obalu.  Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, její výši je však povinen prokázat. Při zaslání zboží zpět Prodávajícímu doporučujeme Kupujícímu zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Jakmile Prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 30 dnů, překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle Prodávající neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení Kupujícího od smlouvy Kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží, po odečtení dopravného, které Prodávající uhradil. Dle požadavku Kupujícího, buď odesláním peněz na adresu Kupujícího nebo převodem na účet Kupujícího (při odstoupení od smlouvy spotřebitel uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny).

Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy  na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

VII. Podmínky pro použití výrobků

1.      Prodejce neručí za zranění a újmu na zdraví v důsledku neopatrného zacházení s výrobky zakoupenými v obchodě Bondagecastel.com.

2.      Výrobky jsou určeny pro  netradiční sexuální praktiky a proto je nutné dbát  zvýšené opatrnosti při jejich použití.

3.      Potvrzením kupní smlouvy Kupující prohlašuje, že je starší 18 let, nebude výrobky poskytovat osobám mladším 18 let, ani jim neumožní přístup k těmto výrobkům.Potvrzuje, že bude dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci a bude tak chránit své zdraví a zdraví ostatních, kteří  budou tyto výrobky také používat.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2010, až do jejich případné aktualizace.