Reklamace/storno
Reklamace a storno objednávky v našem E-shopu pásycudnosti.cz

Reklamace/storno objednávky

Prosím pozorně si přečtěte podmínky reklamace, nebo strono objednávky. A za jakých podmínek vám nemusíme vaší reklamaci uznat. Děkujeme

Reklamační řád

1. Záruku na prodávané zboží Prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů, tj. 24 měsíců. Vyskytne li se u zboží závada v záruční době, má právo zákazník vadu reklamovat a to bez zbytečného odkladu přímo u provozovatele obchodu. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a případně se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Zákazník má právo na reklamační proces, který se řídí reklamačními podmínkami. Pokud bude vada uznána jako opodstatněná, bude zákazníkovi nabídnuta sleva, pokud nebude snížena funkčnost výrobku. Zákazník má též právo po uplynutí doby stanovené pro reklamační řízení požadovat vrácení celé kupní ceny nebo výměnu za stejné, nebo jiné zboží ve stejné cenové relaci.

2. Zboží prodávané na www.Bondagecastel.com je svou povahou náročné na hygienické zacházení. Zákazník je povinen užívat zboží pouze k účelu, ke kterému je zboží určeno. Neodborná manipulace, neodborné zásahy, nebo nedostatečná hygienická péče o výrobek ruší nebo podstatně snižují nárok na reklamaci

3. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou.

4. Reklamace musí být vyřízena včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů od uplatnění reklamace. Výjimku tvoří pouze fakt, pokud bude zboží zasláno na odborné posouzení výrobci či jinému odbornému subjektu. V tomto případě je povinnost ze strany prodávajícího informovat o těchto skutečnostech kupujícího a posouvá se zde doba na vyřízení reklamace na dobu nezbytně nutnou k vyřízení reklamace.

5. Reklamaci může zákazník uplatnit písemně či e- mailem. Zboží zakoupené na těchto stránkách zákazník prokáže platným dokladem o zaplacení, který obdrží v zásilce se zbožím.

6. Pokud bude reklamace uplatněna a zákazník získá právo na odstranění vady či slevu z ceny původní, je tímto zákazník vázán a nemůže již volbu uplatněného práva měnit. Pokud se nedohodne s reklamačním oddělením jinak.

VI. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Upozorňujeme, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že Kupující doručí Prodávajícímu do konce 14denní lhůty oznámení o odstoupení, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem na info@bondagecastel.com nebo na adresu uvedenou v č.I. s uvedením čísla objednávky a s údaji uvedenými v Pokynech k odstoupení. Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny doporučujeme kupujícímu zboží vrátit bez zbytečného odkladu po odeslání oznámení o odstoupení na adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP. V případě, že Kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, v původním obalu. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, její výši je však povinen prokázat. Při zaslání zboží zpět Prodávajícímu doporučujeme Kupujícímu zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Jakmile Prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 30 dnů, překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle Prodávající neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení Kupujícího od smlouvy Kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží, po odečtení dopravného, které Prodávající uhradil. Dle požadavku Kupujícího, buď odesláním peněz na adresu Kupujícího nebo převodem na účet Kupujícího (při odstoupení od smlouvy spotřebitel uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny).

Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

Upozornění!!

Spotřebitel nemůže uplatnit právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní v případě, kdy to vylučuje charakter zakoupeného zboží. Tím se rozumí zejména použité (vyzkoušené) zboží erotického charakteru (např. nafukovací panny, vibrátory, pasy cudnosti atd), kdy prakticky dochází k nemožnosti jeho použití jinou osobou (jiným kupujícím) s ohledem na obecné zásady hygieny a ochrany zdraví.

Dle směrnice EU L 144/19 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 4.6.1997 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/7/ES ze dne 20. května 1997 jsou erotické pomůcky považovány za "Zboží zvláštního charakteru" a jejich vracení a výměna není z hygienických důvodů možná. Do této skupiny výjimek z §53 patří i spodní prádlo u něhož se nedá vyloučit, že bylo použito přímo na intimních partiích. Z e-shopu je možno vrátit prádlo pouze v původním nerozbaleném obalu a nepoužité.

V případě, kdy se spotřebitel rozhodne využít svého práva na odstoupení od smlouvy, pak společně s projevem své vůle od smlouvy odstoupit (viz výše) vrací zboží v nepoškozeném, kompletním stavu (návod, záruční list, příslušenství), a to nejlépe včetně originálního neporušeného obalu.

Prodávající je oprávněn po spotřebiteli požadovat kompenzaci spočívající v případném vzniklém snížení hodnoty věci způsobené zejména jejím poškozením, nekompletností apod. Tím není nijak dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.

 

 

Storno podmínky - odstoupení od kupní smlouvy

Storno objednávky do 12 hodin. Pokud zákazník provede storno objednávky do 12 hodin od potvrzení objednávky na email Info@bondagecastel.com nebo order@bondagecastel.com , nebude zatížen žádným stornovacím poplatkem. V případě storna do 12 hodin, kde již zákazník provedl převod příslušné částky na účet , mu tato bude vrácena , ponížena o nutné náklady dodavatele na vrácení finančních prostředků (zpoplatněný příkaz k úhradě).

- Dle směrnice EU L 144/19 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 4.6.1997 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/7/ES ze dne 20. května 1997 jsou erotické pomůcky považovány za "Zboží zvláštního charakteru" a jejich vracení a výměna není z hygienických důvodů možná. Do této skupiny výjimek z §53 patří i spodní prádlo u něhož se nedá vyloučit, že bylo použito přímo na intimních partiích. Z e-shopu je možno vrátit prádlo pouze v původním nerozbaleném obalu a nepoužité.

· Bezdůvodné storno objednávky. Za bezdůvodné storno je automaticky považována taková zásilka, kterou dopravce nebo Česká pošta vrátí s tím, že ji zákazník nepřevzal v úložní době, její převzetí odmítl (vyjma případů uplatnění práv souvisejících s odpovědností za vady či uplatnění zákonného práva odstoupit od smlouvy), zásilku nebylo možné doručit z jiných důvodů na straně kupujícího. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění, který bude vyjadřovat zejména náklady na marné doručení zboží a případné jeho opětovné zaslání.

· V případě nemožnosti plnění potvrzené objednávky kupujícího ze strany prodávajícího (např. zboží se již nedodává), je prodávající od uzavřené kupní smlouvy oprávněn odstoupit. V takovém případě bez zbytečného odkladu kupujícímu vrátí veškeré jím předem zaplacené finanční prostředky.